Политика на замена/враќање на производ

  • Политика на замена и враќање на производ
  • Потрошувачот има право за замена односно враќање на производ.

Ова право  може да се оствари во рок од 15 дена сметано од денот на превземање на  производот.

Производот може да се врати или замени под услов:

-          Производот да не е употребуван и заедно со амбалажата да е во иста состојба како што е купен, т.е. да се сочувани изгледот,употребните својства

-          Амбалажата несмее да биде оштетена на било кој начин и истата мора да ги има фабричките пломби и етикети.

При поднесување на барање за замена, односно враќање на производ, со производот задолжителжително треба дасе приложат:

-          Фискалната сметка или фактурата дадени на клиентот при купопродажбата

-          Целокупната пропратна докукентација (гаранциски лист, упатство, слип за плаќање со кредитна картичка и сл.)

По истекот на рокот од 15 дена од денот на на превземање на  производот купувачот го губи правото на замена, т.е. враќање на производ по овој основ.